Financování MHD Uherské Hradiště na zasedání zastupitelstva města 22. 4. 2014

Na zasedání zastupitelstva Uherského Hradiště dne 22. 4. 2014 bylo věnováno hodně pozornosti budoucnosti financování MHD. Už od roku 1998 město Uherské Hradiště spolu se Starým Městem a Kunovicemi jako jediná města v ČR nefinancují MHD ze svého rozpočtu, ale přišla s vysoce nestandardním způsobem financování. Od roku 2003 pak provoz MHD v tomto souměstí financuje ze svého rozpočtu kompletně Zlínský kraj.

» Podrobnosti o financování MHD Uherské Hradiště a důvody, proč je špatné, najdete v článku pod tímto odkazem.

Zlínský kraj chtěl původně s rokem 2014 přestat financovat většinu linek MHD Uherské Hradiště, což by kvalitě služby mohlo jen prospět. Místostarosta Uherského Hradiště Zdeněk Procházka /KDU-ČSL/ (dříve vedoucí autobusové dopravy ČSAD Uherské Hradiště a.s., později vedoucí společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o., dnes místostarosta Uherského Hradiště mající na starosti dopravu) však s krajem vyjednal zachování stávajícího způsobu financování MHD výměnou za 750 000 Kč ročně převedených kraji z rozpočtu města. Není jasné, proč a kdo přišel právě s takovou částkou. 750 000 Kč jsou řádově zanedbatelné peníze vzhledem k tomu, kolik Zlínský kraj objednávání spojů pro MHD Uherské Hradiště reálně stojí. Dohodnuté řešení je krátkozraké, nesystémové a působí jako výsměch cestující veřejnosti nejen v Uherském Hradišti, ale v celém Zlínském kraji.

V tomto článku najdete kompletní přepis debaty zastupitelů ohledně této problematiky. Hnědou kurzívou jsou uvedeny přesné citace zastupitelů. Šedým písmem pak doplňující poznámky občanského sdružení MHDUH.cz ke konkrétním částem proslovů zastupitelů.

Zdeněk Procházka /KDU-ČSL/

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Zlínský kraj při přípravě rozpočtu na letošní rok řešil otázku financování veřejné dopravy. Navrhl tam několik opatření, která je potřeba udělat, ale taky byla tam záležitost navýšení příspěvku od obcí v rámci solidárního systému financování veřejné dopravy ve Zlínském kraji a pro město Uherské Hradiště ještě dále opatření takové, že by měly být vyřazeny čtyři linky MHD (linky 3, 4, 5 a 7, jezdící do 14. 12. 2013 pouze na území Uherského Hradiště; od 15. 12. 2013 zajíždějí vybrané spoje linky 4 několik set metrů na území Starého Města) z financování Zlínského kraje, které tam doposud byly, a měly přejít plně pod financování města Uherské Hradiště. (To by kvalitě MHD jen prospělo. Mimo jiné i tím, že by město muselo uspořádat řádné výběrové řízení na dopravce, čemuž se nyní právě díky nestandardnímu způsobu financování vyhýbá. Nemá tedy dostatečnou kontrolu nad kvalitou poskytované služby.) My jsme při vyjednávání o tady této situaci nezpochybňovali to, že stále náklady na veřejnou dopravu rostou, přičemž v současné době cestujících ubývá. (Cestujících nemusí nutně ubývat, což dokazují některé jiné – na rozdíl od toho ve Zlínském kraji – fungující systémy veřejné dopravy, např. integrovaný dopravní systém v sousedním Jihomoravském kraji. Je stále méně lidí, kteří jezdí veřejnou dopravou, protože nemají jinou možnost. Ti, kteří mohou volit mezi veřejnou a individuální dopravou, si veřejnou dopravu zvolí jen tehdy, nabídne-li jim nějakou konkurenční výhodu. Úspěch mají tedy ty systémy veřejné dopravy, které na tento fakt stihly zareagovat a nabízejí cestujícímu potřebný komfort. Naopak nevyvíjející se systémy veřejné dopravy na tento fakt velmi doplácejí, což je případ Zlínského kraje. Úbytek cestujících tedy nelze brát jako nezměnitelný fakt, jako to dělá Zdeněk Procházka, ale je třeba to brát jako výzvu a všímat si příkladů, které dokazují, že lze tento úbytek zastavit.) Ovšem z hlediska té městské dopravy jsem s tím měl obrovský problém, protože je to provázaný systém s příměstskou dopravou tarifně a i následně i ekonomicky. (Fakt, že by provoz linek platilo město Uherské Hradiště, ještě nijak nezavrhuje tarifní integraci s dopravou příměstskou.) A proto jsme nakonec došli ke shodě, že linky MHD zůstanou pod financováním Zlínským krajem s tím, že město Uherské Hradiště se na jejich financování bude podílet částkou 750 000 Kč. Je to určitá z pohledu Zlínského kraje náprava, systémová náprava, vůči ostatním městům, kdy ostatní větší města ve Zlínském kraji – a to jak Kroměříž, tak Vsetín či Valašské Meziříčí – si fincují plně veřejnou dopravu – městskou hromadnou dopravu – ve svých městech sama. (Vsetín platí ročně za provoz MHD cca 13 mil. Kč; Kroměříž 7 mil. Kč a Valašské Meziříčí 9 mil. Kč. částka 750 000 Kč tedy nemůže být v žádném případě považována za nápravu. Obzvláště když kraj kompletně financoval provoz MHD v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích v posledních deseti letech. Není ani jasné, jak kraj dospěl k dohodě, že se bude jednat právě o tuto konkrétní částku.) K tomu ještě přispívají těch doposud 70 Kč, od letošního roku je navrhováno 85 Kč na osobu pro systém veřejné dopravy. Proto k tomu, k té určité dohodě, došlo. A s tím, že jsou vám zde předkládány smlouvy na zajištění financování tak, aby cestující veřejnost v obvodu MHD Uherské Hradiště z tohoto pohledu nic nepoznala a mohla dále bez problémů cestovat veřejnou dopravou. (To, že by veřejnost v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích cestovala veřejnou dopravou bez problémů, je velmi odvážné tvrzení.) Doporučuji navrhovaná usnesení schválit.

Antonín Seďa /ČSSD/

Já chci poděkovat panu místostarostovi, který tady shrnul vlastně to, co je podstatou tady toho návrhu usnesení. Já s tím návrhem nemám problém. Vím, že problémem vůbec obecně je to vyčlenění nebo spojení městské hromadné dopravy s příměstskou dopravou, protože město tím vlastně trošku šetří peníze. Nebo možná hodně šetří peníze. (Ušetřené desítky mil. Kč za posledních 10 let lze skutečně považovat za hodně.) Ale možná do budoucnosti by bylo vhodné, abychom se zamysleli nad kvalitou a dostupností té městské hromadné dopravy, to znamená posílení těch čtyř linek, eventuelně změnou. (Trasování linek MHD je spolu s nedostatečným množstvím zastávek nejpalčivějším problémem celého systému.) A určitě by to teda stálo město nějaké finanční prostředky z rozpočtu města, ale do budoucna když už máme řešit dopravní přecpanost – tak bych to řekl – města, tak určitě jednou z cest (a dokonce tou nejdůležitější) je zlepšení kvality a dostupnosti městské hromadné dopravy.

Zdeněk Procházka /KDU-ČSL/

Já bych k tomu, co tady řekl pan inženýr Seďa, doplnil jednu zásadní věc. Na tom, že ty systémy jsou provázané, šetří obě strany. (Toto tvrzení je zcela nepravdivé. Viz dále.) Jak Zlínský kraj, tak i město. Protože pokud by ty systémy byly samostatné, v současné době je v rámci MHD pro celý obvod v rámci souměstí alokováno 13 vozidel. (Tato alokace je pouze interní záležitostí dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.) To je jenom první ukázka toho, co tam je. Ovšem ve špičku je potřeba v jeden okamžik 19 vozidel. Pro ty naše čtyři linky, které se teď jedná o jejich vyřazení, by to bylo navýšení z 5 vozidel na 8 vozidel plus záložní. Takže minimálně 3 vozidla v rámci těchto čtyřech linek nemusíme pořídit (Zdeněk Procházka používá 1. osobu množného čísla, jako kdyby byl stále vedoucím autobusového provozu ČSAD Uherské Hradiště; není příliš obvyklé, aby byly autobusy kupovány přímo městy nebo kraji; obvykle je nákup autobusů interní záležitostí dopravce a objednavatelům veřejné dopravy nakonec naúčtuje prokazatelnou ztrátu vyplývající z celkových provozních nákladů – v těchto nákladech se tedy „rozpustí“ i nákupy nových vozidel), protože některý spoj v daný okamžik zajistí vozidlo z krajského systému. (Pokud by čtyři linky MHD byly objednávány městem Uherské Hradiště, zbylé tři linky MHD Zlínským krajem a příměstská doprava také Zlínským krajem – a provoz oněch čtyř linek MHD by byl zajišťován jiným dopravcem než linky zbylé, dopravce by městu naúčtoval zřejmě vyšší částku, protože by s určitou pravděpodobností měl na provoz MHD UH vyčleněno 8 vozidel. Je to však pouze domněnka. Může se také stát, že by výběrové řízení na provoz těchto linek vyhrál dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. a počet svých autobusů by nemusel nijak měnit. Pokud by výběrové řízení vyhrál jiný dopravce, je také pravděpodobné, že tento dopravce už někde v okolí provozuje veřejnou dopravu i pro jiného objednavatele, tudíž by mohl alokaci autobusů optimalizovat obdobným způsobem. Zdeněk Procházka tedy publikuje pouze svoje domněnky a míchá dvě nesouvisející záležitosti dohromady.) A je to i obráceně. Pro kraj to znamená také úsporu nějakých třech čtyř vozidel. Takže ta úspora je vzájemná. (Úspora není v žádném případě vzájemná. Na základě dat z měst, která objednávají městskou dopravu v podobném rozsahu, jako ji kraj objednává pro naše souměstí, už města Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice ušetřila za posledních 10 let minimálně 80 mil. Kč. Minimálně tuto částku tedy zaplatil kraj za města. I ona vozidla, která jsou „alokovaná pro MHD UH“, zaplatil paradoxně z největší části právě Zlínský kraj „rozpuštěná“ v rámci hrazení prokazatelné ztráty dopravci. Města Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice sice na jejich nákup přispěla přímo dopravci, ale velmi malými podíly. Hypoteticky: i kdyby čtyři autobusy navíc musel platit kompletně kraj – a nemusel ale platit provoz MHD UH, protože by byl samostatný – včetně nákladů na údržbu by to za 10 let činilo pesimistickým odhadem 25 mil. Kč. Tedy: za posledních 10 let města ušetřila přes 80 mil. Kč, ale kraj prodělal minimálně 55 mil. Kč. Úspora je tudíž výrazně jednostranná ve prospěch měst a Zdeněk Procházka vyslovil neospravedlnitelnou lež.) Takže myslím, že to, že je to provázané, je ekonomicky podložené. A navíc – Zlínský kraj si nechal zpracovat koncepci optimalizace MHD ve větších městech ve vazbě na příměstskou dopravu (studie je nevalné kvality, za více než 600 tis. Kč, zpracovaná firmou z Moravskoslezského kraje, přestože samotný Zlínský kraj kompletně vlastní firmu o 9 zaměstnancích, jejímž účelem je koordinovat veřejnou dopravu v kraji) a v této koncepci bylo konstatováno, že systém, který je v souměstí MHD, tady v tom slováckém (Uherské Hradiště, Kunovice, Staré Město), je ten správný směr, kterým by se měla města jako Kroměříž, Valašské Meziříčí a Vsetín, ubírat. (Ve studii není nikde zmínka, že by se města měla ubírat směrem systému MHD Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic. Ve studii je pouze konstatováno, že by města Zlínského kraje měla mít tarifně kompatibilní městskou a příměstskou dopravu na jejich území. Studie v žádném případě nezmiňuje, že by systémy MHD měly být financovány z krajského rozpočtu – v propočtech dokonce počítá s financování MHD z městských rozpočtů. Z textu také vyplývá, že autoři studie neměli tušení o financování MHD UH z krajského rozpočtu. Zdeněk Procházka tedy míchá dohromady financování MHD a její tarifní integraci s příměstskou dopravou. Desítky měst v ČR jsou důkazem, že lze financovat MHD a příměstskou dopravu odděleně, ale pro cestující platí na území města stejné tarifní podmínky. Záleží pouze na domluvě kraje s městem.) Mimo jiné Vsetín teď začal tarifní integraci s příměstskou dopravou. (Ano, začal. A přesto si MHD nadále financuje ze svého rozpočtu. Další město, které je této možnosti důkazem.) To bylo teď od 10. března. Takže paradoxně kraj činí kroky proti sobě. (Kraj si v žádném případě neprotiřečí. Kraj pouze nechce financovat celý provoz MHD UH. Nikdo netvrdí, že by tím měla skončit tarifní integrace městských a příměstských linek.) Na jedné straně říká, že je to správné, ale na druhé straně to chce rozdělit. Takže jejich filosofii nerozumím, ale pro mě bylo přednostní to, že v prvé řadě, na koho se dívám, je cestující veřejnost. (Z dosavadní činnosti Zdeňka Procházky vyplývá, že cestující veřejnost pro něj rozhodně prioritou není. Staví krátkodobé šetření nákladů města nad použitelnost MHD.) Občané, kteří tu veřejnou dopravu využívají. A ti by neměli poznat vůbec nic. Děkuji.

Stanislav Blaha /ODS/

Já si myslím, že ten kraj, který nám jaksi vysílá signál, že není ochoten financovat jaksi naši hromadnou dopravu, tak v podstatě nám v mnoha směrech uvolňuje ruce. (Nelze než souhlasit. Pokud by se město stalo objednavatelem MHD na svém území, mohlo by mnohem pružněji reagovat na potřeby občanů.) Já si myslím, že ta meziměstská doprava by měla být skutečně záležitostí Zlínského kraje a naopak ta městská hromadná doprava by měla být záležitostí města Uherské Hradiště. (Především z finančního hlediska. Samozřejmě musí být zachována tarifní integrace a koordinovány návaznosti mezi těmito druhy dopravy.) Pakliže se bavíme o Uherském Hradišti, jsem taky přesvědčen, že tím, že bychom si to financovali svým způsobem sami, tak máme možnost taky optimalizovat síť těch spojů. (Velmi trefný komentář.) Protože já jsem taktéž prostě na vlastní kůži zažil fungování městské hromadné dopravy a myslím si, že v mnoha směrech nevyhovuje optimálním potřebám obyvatel města. (Dokonce v naprosté většině směrů. Uherské Hradiště má například nejméně autobusových zastávek na obyvatele v rámci všech českých okresních měst.) Tím narážím na některé ty víkendové spoje (např. pouhých 7 spojů mezi autobusovým nádražím a lidnatými Mařaticemi o nedělích je neuvěřitelná ostuda), některá místa jaksi v místních částech Uherského Hradiště, kde ti lidi jsou na to odkázaní ještě daleko více než třeba lidi, kteří bydlí v centru města (místní část Rybárny není vůbec obsluhována MHD). A potom taky narážíme na to, že v těch statistikách potom vidíme, že do toho místa zajíždí tolik a tolik spojů, ale ve skutečnosti ty autobusy jedou v jakémsi houfu. (Opět se ukazuje, že objednavatelé dopravy upřednostňují krátkodobou ekonomickou výhodnost nad skutečnou použitelností veřejné dopravy.) V určité hodiny za sebou jedou tři čtyři vozy a tím samozřejmě zlepšují tu statistiku. (To je pravda. A především u příměstských spojů, které dosud bohužel suplují chybějící MHD. Tento fakt však papírové „suplování“ činí v praxi nepoužitelným.) Ale myslím si, že nám by mělo jít hlavně o to, abychom nabídli lidem ve městě kvalitní hromadnou dopravu i z pohledu četnosti těch spojů v době, kdy to ti lidi potřebují a ne kdy to vyhovuje dejme tomu spíše té meziměstské dopravě. Takže určitě to není věc jednoduchá. Bude potřeba vést mnohá jednání, ale na závěr by to mělo skutečně vyústit v to, že si město vysoutěží svého přepravce, který bude vyhovovat podmínkám. (Zmínka o vysoutěžení přepravce je nejdůležitější z celého proslovu. Musí skončit protežování jedné firmy bez výběrových řízení, jaké se dělo dosud.)

Pavel Kroča /KSČM/

Já jsem se chtěl vyjádřit až k tomu bodu 14, ale jelikož tady ta diskuse se rozproudila už teď, tak bych toho využil už při této příležitosti. Já nemám problémy s usnesením. Ani k tomuto bodu, ani k tomu následujícímu bodu. Ale neustále se setkávám s názorem lidí, že je docela problém s těma linkama městské hromadné dopravy a to tím, že většina těch linek končí na autobusovém nádraží. (Tuto skutečnost opakovaně zmiňovalo i naše občanské sdružení v mnoha studiích a dalších materiálech. Jak již bylo zmíněno na této stránce – trasování MHD, které s ukončením linek na autobusovém nádraží souvisí, je nejpalčivějším problémem celého systému MHD UH) A pokud třeba z Mařatic chcou přijet do nemocnice, tak musí přestupovat a dvakrát platit, což si myslím, že je na škodu. Takže budem teďka dávat v tom bodě 14 nějaké dotace i ČSAD BUS, takže bych navrhoval, kdyby mohlo proběhnout nějaké jednání v nějaké budoucí době o tom, aby se zvážila možnost, jestli by ty linky opravdu nešly propojit takovým způsobem, aby prostě třeba z té nemocnice se nemuselo přestupovat. (Přesně toto naše občanské sdružení už několik let prosazuje.) Nebo třeba když jedou lidi na hřbitov, aby zase nemuseli v Uherském Hradišti přestupovat a jet třeba do Mařatic. Nebo mít takovou variantu, kdy třeba ta jízdenka, kterou si koupí na jeden ten spoj, platila třeba i na ten spoj druhý – prostě na ten přestup. (Tato praxe funguje bez problémů v mnoha českých městech a za zavedení přestupních jízdenek naše občanské sdružení bojuje již dlouhou dobu.) Takže využívám teda toho, abych jaksi tuto myšlenku podpořil, pokud by bylo možno toto zohlednit při nějakém dalším jednání s ČSAD. (Větší smysl by dávalo jednání se Zlínským krajem, který je v současnosti objednavatelem linek MHD u dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Město Uherské Hradiště nemá od roku 1998 s dopravcem ČSAD Uherské Hradiště a.s. – později ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. – co se týče MHD de facto žádný smluvní vztah.) Děkuji.

Květoslav Tichavský /ODS/

Určitě se k tomu vrátíme při jednání s ČSAD Uherské Hradiště. (Opět – v současné situaci by dávalo větší smysl jednání s objednavatelem dopravy na linkách MHD, tedy Zlínským krajem.)

Zdroj: Zvukový záznam zasedání zastupitelstva Uherského Hradiště ze dne 22. 4. 2014

Viz také

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Redakce. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

3 komentáře u „Financování MHD Uherské Hradiště na zasedání zastupitelstva města 22. 4. 2014

  1. Městské autobusy turnusově 15 vozidel (5 celodenních turnusů, 7 „ranní“ turnusů a 3 šejdrové (trhačkové) autobusy. Záloha žádná (městská). A těch 19 špičkových busů… to je to když polovinu služby jezdí městský autobus na příměstských linkách. (v pátek , sice mimořádně, do Ostrožské Lhoty Citybus)

    • A uplně normálně třeba 3x Břestek/Buchlovice – UH a zpět… Kdyby na to někdo sedl a dal si tu práci a zoptimalizoval turnusy městských aut, ušetřil by třeba 2 busy, takže by tím pádem bylo v UH v roce 2015 8+2 bezbariérových vozidel ze 13(15) celkových => asi 75% bezbariérových spojů.

      • Díky za upřesnění. Tady ta optimalizace oběhů busů už je jenom špička ledovce a jenom dokazuje celý amatérismus jak vedení ČSAD UH, tak celého řešení veřejné dopravy v kraji a ve městě. Vlastně se ukazuje, že ani zde Zdeněk Procházka nemluvil pravdu.

Komentáře nejsou povoleny.