Velký předvolební přehled 2014

Už zítra ve 14.00 se otevřou volební místnosti pro letošní komunální volby. Z hlediska rozvoje MHD se jedná bezesporu o volby nejdůležitější. Proto jsme oslovili zástupce demokratických kandidujících subjektů v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích a položili jim tři otázky týkající se veřejné dopravy. Zde přinášíme jejich odpovědi spolu s odkazy na jejich volební programy. Pořadí subjektů v článku určují jejich vylosovaná volební čísla; pořadí měst zase jejich počet obyvatel. Věříme, že tento přehled přispěje k zodpovědnému rozhodování voličů. Zároveň si velmi vážíme všech zástupců kandidujících subjektů, kteří si našli čas a přispěli svým názorem do tohoto článku.NavigaceUherské Hradiště


1. Strana práv občanů

Z volebního programu na webu

Celý volební program »

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Hana Petrželková

MHDUH.cz: Budete v případě zvolení do zastupitelstva prosazovat zlepšení městské hromadné dopravy v souměstí? Pokud ano, v čem má podle Vás toto zlepšení konkrétně spočívat? Jak budete při prosazování tohoto zlepšení postupovat?

Hana Petrželková: „Jak z veřejných průzkumů vyplynulo, obyvatelé chtějí změnit jízdní řády některých linek a také chtějí vybudování autobusových zastávek v nových lokalitách. Vzhledem k tomu, že má hromadná doprava sloužit především lidem, nevidím jediný důvod, proč na tyto návrhy nepřistoupit. Nákup jízdenek probíhá formou elektronické pokladny. Neměl by být tedy problém vygenerovat, které spoje jsou přetížené a potřebují posílit. Co se týče rozmístění nových autobusových zastávek, zde je možné zavést zkušební provoz a zjistit tak jejich skutečné využití. Osvědčí-li se, pak až následně vybudovat standardní autobusovou zastávku.“

MHDUH.cz: Jaký je Váš názor na kvalitu osobní železniční dopravy na území Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic? Budete v případě zvolení podnikat nějaké kroky pro změny na železnici (např. prosazování zkapacitnění tratí u MD ČR, výstavba zastávek, integrace s jinými druhy dopravy, stavební úpravy nádraží, …)?

Hana Petrželková: „Nutná rekonstrukce vlakového nádraží ve Starém Městě je dlouhodobým tématem. Chátrající budova je majetkem Českých drah, které dle jejich tvrzení nemají na její rekonstrukci finance. Domnívám se, že nasazení nových rychlých a luxusních vlakových spojů, spojujících Staré Město s Prahou naučí lidi opět ke své dopravě využívat železnici. Vlakové nádraží se sice nachází ve Starém Městě, ale využívají jej lidé z celého okresu Uherské Hradiště. Můj názor je tedy ten, že na rekonstrukci této budovy by se měly, alespoň částečně, finančně podílet také okolní obce. Toto nádraží je pro vlakem cestující turisty ‚vstupní branou‘. Neodraďme je tedy prosím již na začátku.“

MHDUH.cz: Chcete voličům vzkázat ještě něco v souvislosti s veřejnou dopravou?

Hana Petrželková: „Ačkoliv máme řadu krytých autobusových zastávek, jsme často svědkem toho, že lidé i v nepříznivých meteorologických podmínkách stojí mimo přístřešek. Důvodem je fakt, že si někteří spoluobčané udělali ze zastávek ložnici a také toaletu. Ačkoliv byly technické služby na tento nedostatek v minulosti upozorňovány, dokonce i prostřednictvím tisku, situace se nezměnila. Pokud bude SPO dána možnost přímo se podílet na dění ve městě, budu se zasazovat o to, aby byly zastávky pravidelně a důkladně čištěny. Typickým příkladem mého tvrzení je zastávka garáže ČSAD. Zápach z ní vycházející je mnohdy cítit až na chodník.“


2. ANO 2011

Z volebního programu na webu

„Ve vnitřních zónách města podpoříme MHD zavedením pravidelných linek kapacitně menších autobusů a zvýšením množství spojů o víkendech v dopoledních hodinách, aby si lidé bez auta mohli nakoupit a v neděli např. navštívit příbuzné nebo ranní bohoslužby. Zvýšíme pohodlí cestujících MHD účelnou korekcí jízdních řádů a opravou silnic. Zavedením integrované městské dopravy (zónová jízdenka) si slibujeme lepší život pro rodiny s dětmi a seniory.“ Celý volební program »

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Jan Zapletal

MHDUH.cz: Budete v případě zvolení do zastupitelstva prosazovat zlepšení městské hromadné dopravy v souměstí? Pokud ano, v čem má podle Vás toto zlepšení konkrétně spočívat? Jak budete při prosazování tohoto zlepšení postupovat?

Jan Zapletal: „Hromadná doprava ve městě nemá vypadat jako doprava regionální (příměstské autobusy atd.). Obnovit zrušené zastávky (např. u trhu) a zavést minimálně dvě další ve vnitřní zóně města. Ve vnitřních zónách města podpořit MHD zavedením pravidelných linek kapacitně menších autobusů a zvýšit množství spojů o víkendech v dopoledních hodinách, aby si lidé bez auta mohli nakoupit a v neděli navštívit příbuzné či ranní bohoslužby.“

MHDUH.cz: Jaký je Váš názor na kvalitu osobní železniční dopravy na území Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic? Budete v případě zvolení podnikat nějaké kroky pro změny na železnici (např. prosazování zkapacitnění tratí u MD ČR, výstavba zastávek, integrace s jinými druhy dopravy, stavební úpravy nádraží, …)?

Jan Zapletal: „Interakci MHD a ČD. Není možné, aby bus z nádraží ve Starém Městě odjel 5 minut předtím, než přijede vlak od Přerova či Břeclavi.“

MHDUH.cz: Chcete voličům vzkázat ještě něco v souvislosti s veřejnou dopravou?

Jan Zapletal: „Začlenit mnoho Vašich poznatků a návrhů do nové koncepce dopravy v Uherském Hradišti. Snad budou podporovány v novém generelu, objednaném městem Uherské Hradiště (BTW – platit 1,6 mil. za takovou studii je zločin).“


3. Česká strana sociálně demokratická

Z volebního programu na webu

„Priorita: Rozvoj a restrukturalizace MHD a její dostupnost. […] Budeme usilovat o podporu MHD a její dostupnost zejména na sídlištích a v městských částech Uherského Hradiště. […] Podpoříme a budeme usilovat o zvýšení dopravní obslužnosti MHD o víkendech a svátcích.“ Celý volební program »

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Antonín Seďa

MHDUH.cz: Budete v případě zvolení do zastupitelstva prosazovat zlepšení městské hromadné dopravy v souměstí? Pokud ano, v čem má podle Vás toto zlepšení konkrétně spočívat? Jak budete při prosazování tohoto zlepšení postupovat?

Antonín Seďa: „Ano, protože jsem to již v minulém funkčním období prosazoval a také to máme ve volebním programu ČSSD. V současné době se jedná spíše o příměstkou MHD, takže my hodláme posílit zejména počet zastávek a počet spojů MHD. Problémy jsou s nedostatkem vhodných spojů v místních částech města a na sídlištích, a to ve dny pracovního klidu a ve svátky. Naší vizí jsou tři trasy, které by se prolínaly a byly zajištěny menšími, rychlejšími a ekonomičtějšími autobusy. Je nutno za prvé postupovat v koordinaci s Kunovicemi a Starým Městem a ve spolupráci s ČSAD BUS Uherské Hradiště, které by mělo v rámci veřejné služby tyto nové linky zajšťovat. Pokud nebude ochota z jejich strany, pak to lze zajistit smluvně i přes jiné dopravce v regionu. Jistě však vypíšeme na tato linky výběrové řízení. Dále je nutno nastavit nové tarify a zavést časově omezené jízdné tak, aby cestující mohli přestupovat na jednu jízdenku. Chce to také zlepšit informovanost cestujících a barevně odlišit jednotlivé linky, aby byly předhlednější a komfortnější.“

MHDUH.cz: Jaký je Váš názor na kvalitu osobní železniční dopravy na území Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic? Budete v případě zvolení podnikat nějaké kroky pro změny na železnici (např. prosazování zkapacitnění tratí u MD ČR, výstavba zastávek, integrace s jinými druhy dopravy, stavební úpravy nádraží, …)?

Antonín Seďa: „Mám životní zkušenosti z cestování vlakem mezi těmito městy. Za prvé jsem přesvědčen, že je nutno posílit počet spojů a pokud by to šlo, pak i počet zastávek. Zároveň je nutno vybudovat integrovaný systém MHD tak, aby navazoval na železniční spoje. Cílem je podobný systém, který má Jihomoravksý kraj například ve městě Kyjově. Je důležité, aby cestujícím byl umožněn komfort a také je důležité zapojit nejen ČD, ale i Leo Express. Předpokládám však, že tato aktivita bude doplňková v rámci MHD v našem městě, protože umístění železničních stanic v Kunovicích a ve Starém Městě musí doplňovat návazné spoje MHD.“

MHDUH.cz: Chcete voličům vzkázat ještě něco v souvislosti s veřejnou dopravou?

Antonín Seďa: „Veřejná doprava byla ve městě zanedbávána mnoho let a to přesto, že jsem tuto otázku kladl k projednání řadu let. MHD totiž souvisí nejen se zlepšením veřejných služeb pro občany města, ale je to i otázka snížení počtu aut v centru města a snížení znečištění životního prostředí. Je nutno si uvědomit, že pro starší spoluobčany a rodiny s dětmi je to mnohdy jediný způsob dopravy za lékařem, do školy či za zábavou. Dále zlepšení dopravní dostupnosti napomůže i dalším službám pro občany, přinese zlepšení pro místní podnikatele a zejména zlepší životní standard občanům města.“


4. Zdravé Hradiště

Z volebního programu na webu

„Usilujeme o výrazné úpravy MHD, jako je například zavedení tras napříč celým městem i okolím namísto všech tras vedoucích pouze do centra města. Za důležité považujeme navýšit počet zastávek městské hromadné dopravy, například o zastávku u Kauflandu a vlakového nádraží. Důležité jsou také tarifní jízdenky pro cestování městem.“ Celý volební program »

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Jakub Machala

MHDUH.cz: Budete v případě zvolení do zastupitelstva prosazovat zlepšení městské hromadné dopravy v souměstí? Pokud ano, v čem má podle Vás toto zlepšení konkrétně spočívat? Jak budete při prosazování tohoto zlepšení postupovat?

Jakub Machala: „Zlepšení MHD v souměstí budu samozřejmě po případném zvolení prosazovat s maximálním nasazením. Bohužel nelze s jistotou říci, jak se k problému postaví samostatné Staré Město a Kunovice, ale v Uherském Hradišti se pokusím vyvinout maximální úsilí o změnu MHD, jak už nakonec deklarujeme v programu našeho hnutí. Konkrétně bych chtěl začít prověřením starých smluv na provoz MHD Zlínským krajem, ty nejlépe vypovědět a vypsat řádné výběrové řízení na nového dopravce. S tím samozřejmě souvisí i implementace změn v celém systému dopravy. V tomto směru bych chtěl z většiny následovat řešení navržené iniciativou MHDUH.cz, neboť je považuji za velmi kvalitní, funkční a především realizovatelné i v rámci finančních možností města.“

MHDUH.cz: Jaký je Váš názor na kvalitu osobní železniční dopravy na území Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic? Budete v případě zvolení podnikat nějaké kroky pro změny na železnici (např. prosazování zkapacitnění tratí u MD ČR, výstavba zastávek, integrace s jinými druhy dopravy, stavební úpravy nádraží, …)?

Jakub Machala: „Přiznám se, že na toto téma nejsem odborníkem, ale rád bych se zasadil o lepší napojení na nejbližší nádraží, tj. hlavně obnovení linky MHD na vlakové nádraží v Uherském Hradišti a také lepší dostupnost nádraží ve Starém Městě. Opět je to téma, které bude nutné řešit především s vedením Starého Města, ale považoval bych to určitě za jednu z dopravních priorit v souměstí. Naopak si myslím, že počet vlakových zastávek je v oblasti dostatečný a raději bych se opravdu soustředil na lepší koordinaci s autobusovou dopravou.“

MHDUH.cz: Chcete voličům vzkázat ještě něco v souvislosti s veřejnou dopravou?

Jakub Machala: „Byl bych velmi rád, kdyby všechny kandidující strany a hnutí dodržely, co nyní slibují, a realizovaly změny v systému městské hromadné dopravy v rámci svého funkčního období. Jelikož je nyní slibuje naprostá většina uskupení, byl bych velmi nerad, kdyby se do dalších voleb nic nezlepšilo a téma by bylo opět použito jen na předvolební lákání voličů. Zastávám názor, že i v důsledku nefunkčního systému MHD je v Uherském Hradišti zvýšený počet osobních vozidel, což má neblahý vliv na kvalitu ovzduší a samozřejmě i na bezpečnost a další věci s tím spojené. Osobně si myslím, že zvýšený počet cyklistů (zejména) důchodového věku může být taktéž daný nepoužitelnou MHD.“


6. Sdružení nestraníků

Z volebního programu na webu

„Budeme podporovat zkvalitnění městské hromadné dopravy, její návaznost a zefektivnění.“ Celý volební program »

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Blanka Vyoralová

MHDUH.cz: Budete v případě zvolení do zastupitelstva prosazovat zlepšení městské hromadné dopravy v souměstí? Pokud ano, v čem má podle Vás toto zlepšení konkrétně spočívat? Jak budete při prosazování tohoto zlepšení postupovat?

Blanka Vyoralová: „Hromadná doprava v Uherském Hradišti je určitě nevyhovující. Příkladem je malý počet zastávek, ukončování téměř všech spojů na autobusovém nádraží, absence časových jízdenek apod. Jednoznačně je tedy potřeba v tomto směru zapracovat na zlepšení současného stavu. Zapojení Starého Města a Kunovic do řešení těchto problémů je samozřejmě nezbytností. V současné době se zpracovává Generel dopravy souměstí všech tří měst. Ten má za úkol řešení dopravy jako celku, tzn. nejenom městské hromadné dopravy, ale i cyklodopravy, individuální dopravy apod. Konkrétní návrhy řešení právě očekáváme od odborníků na danou oblast. Na závěr bych chtěla zmínit, že je potřeba posoudit i ekonomickou stránku věci, prostorové možnosti jednotlivých lokalit a samozřejmě vytíženost jednotlivých spojů.“

MHDUH.cz: Jaký je Váš názor na kvalitu osobní železniční dopravy na území Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic? Budete v případě zvolení podnikat nějaké kroky pro změny na železnici (např. prosazování zkapacitnění tratí u MD ČR, výstavba zastávek, integrace s jinými druhy dopravy, stavební úpravy nádraží, …)?

Blanka Vyoralová: „Tady bych svou odpověď směřovala konkrétně na autory iniciativy: Milí pánové J. Kolaříku, O. Vaverko, P. Kolaříku, J. Sabáku, E. Rudický, P. Brázdile, na úvod bych vám ráda poděkovala za práci, kterou jste v tomto směru vykonali – udělali jste kus práce a to je potřeba ocenit. Neočekávejte ale od lidí, kteří kandidují v komunálních volbách odpovědi na otázky, na které ani nemohou kompetentně odpovědět. Pokud bych se tedy chtěla vyjádřit k otázce železniční dopravy, tak určitě souhlasím se zajištěním návaznosti MHD na vlakové spoje jak ČD, tak jiných soukromých dopravců. Zkapacitnění z mého laického pohledu považuji za zbytečné.“

MHDUH.cz: Chcete voličům vzkázat ještě něco v souvislosti s veřejnou dopravou?

Blanka Vyoralová: „Milí voliči, nezapomeňte, že nejekologičtější způsob dopravy je vlastní pohon – tzn. pěšky nebo na kole. V tomto směru si sypu popel na hlavu, protože auto se stalo v poslední době ‚mým věrným společníkem‘. Asi nebudu sama – takže nejenom v samotné MHD je potřeba něco změnit, možná budeme muset začít v našich hlavách.“


7. TOP 09

Z volebního programu na webu

„Komplexní řešení dopravy – zlepšení dopravní situace lze řešit pouze zlepšením mobility na všech úrovních: pro pěší, cyklisty, automobilisty, systému parkování, systému MHD, údržbou a revitalizací veřejných prostranství.“ Celý volební program »

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Zuzana Vandame

MHDUH.cz: Budete v případě zvolení do zastupitelstva prosazovat zlepšení městské hromadné dopravy v souměstí? Pokud ano, v čem má podle Vás toto zlepšení konkrétně spočívat? Jak budete při prosazování tohoto zlepšení postupovat?

Zuzana Vandame: „Budeme, protože MHD musí přispět k omezení automobilové dopravy v centru UH a být k dispozici všem, kteří ji chtějí nebo musí z různých důvodů využívat. Je potřeba ji řešit komplexně s ohledem na jiné druhy dopravy. Nazvala bych to přívětivá a ohleduplná mobilita ve městě. Nejsem expertka na dopravu, proto si ráda vyslechnu názory odborníků. Nechci znovu opakovat, co bylo už mnohokrát řečeno. Mluví skutky, ne psané řádky.“

MHDUH.cz: Jaký je Váš názor na kvalitu osobní železniční dopravy na území Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic? Budete v případě zvolení podnikat nějaké kroky pro změny na železnici (např. prosazování zkapacitnění tratí u MD ČR, výstavba zastávek, integrace s jinými druhy dopravy, stavební úpravy nádraží, …)?

Zuzana Vandame: „Železnice je v souměstí v porovnání s ostatními druhy dopravy málo využívaná. Na delší cesty je vlak jednoznačně jedno z nejbezpečnějších, vůči okolí nejšetrnějších a zároveň rychlých řešení. Pokud najdeme způsob, jak ho oživit i na úrovni souměstí, budeme se na tom jako TOP 09 podílet – v rámci již zmíněného komplexního řešení a propojení systému dopravy. Je to ale samozřejmě otázka financí a poměru cena – čas – vzdálenost.“

MHDUH.cz: Chcete voličům vzkázat ještě něco v souvislosti s veřejnou dopravou?

Zuzana Vandame: „Doprava je stejně jako třídění odpadu jednou z možností, kterou může každý znás přispět k vyšší kvalitě života a prostředí ve městě a myslím, že i ke zlepšení vzájemných vztahů. Je to oblast ještě neodkrytých příležitostí. Vyžaduje uvažování v širších souvislostech a především osvětu, která by měla začít už na základních školách (ne-li ve školkách), protože pokud se chceme ve způsobech mobility někam posunout, musíme o tom nejdříve mluvit a diskutovat. Ideálně v co nejširším plénu. :)“


8. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Z volebního programu na webu

„Budeme prosazovat takové změny MHD, které budou vycházet z nového Generelu dopravy a připomínek občanů města.“ Celý volební program »

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Tomáš Kaplan

MHDUH.cz: Budete v případě zvolení do zastupitelstva prosazovat zlepšení městské hromadné dopravy v souměstí? Pokud ano, v čem má podle Vás toto zlepšení konkrétně spočívat? Jak budete při prosazování tohoto zlepšení postupovat?

Tomáš Kaplan: „Budeme prosazovat takové řešení, které bude ekonomicky udržitelné a nabídne občanům kvalitní dopravní obslužnost v celém souměstí. Toto řešení by mělo vycházet jednak z generelu a jednak z názorů občanů všech dotčených obcí. Pokud bych měl být konkrétní, tak například zavedení linky okolo vlakového nádraží do Staré Tenice včetně vybudování zastávek u vlakového nádraží (tato zastávka byla zrušena v době, kdy měla odbor dopravy v gesci ODS), a ve Staré Tenici takovým zlepšením být může. Stejně tak vybudování chybějící zastávky u zimního stadionu (Kauflandu). Zastáváme názor, že některé změny je možno odstartovat i dříve než bude hotov generel. Jako příklad uvedu úpravu ceny jízdného, kdy považuji za vážný nedostatek to, že nemáme např. přestupní lístek s dobou platnosti např. 60 minut, který by umožnil se přepravit např. z Jarošova na nádraží do St. Města nebo z Mařatic do nemocnice. Jen touto jednoduchou změnou by byla řada lidí motivována k tomu upřednostnit přepravu MHD před použitím auta.“

MHDUH.cz: Jaký je Váš názor na kvalitu osobní železniční dopravy na území Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic? Budete v případě zvolení podnikat nějaké kroky pro změny na železnici (např. prosazování zkapacitnění tratí u MD ČR, výstavba zastávek, integrace s jinými druhy dopravy, stavební úpravy nádraží, …)?

Tomáš Kaplan: „Problematikou IDS na území kraje by se měla zabývat krajem zřízená a financované organizace. Problémem našeho kraje na rozdíl od kraje Jihomoravského, kde IDS funguje dobře, je právě vedení železniční trati. Tedy to, že právě železnice tvoří páteř celého systému. To vzhledem k vedení železnice ve Zlínském kraji nelze. Vzhledem k tomu, že železniční tratě i samotná nádraží či zastávky – vyjma nádraží v UH – na území aglomerace jsou na okrajích či úplně mimo zastavěné území, nevidím potenciál železnice sehrát významnější roli přímo v městské hromadné dopravě. Co město může pro lepší integraci železnice a MHD udělat je obnovení zastávky u vlakového nádraží a nastavení jízdního řádu tak, aby byla provázanost mezi těmito dvěma druhy dopravy.“

MHDUH.cz: Chcete voličům vzkázat ještě něco v souvislosti s veřejnou dopravou?

Tomáš Kaplan: „Městskou hromadnou dopravu považujeme za jednu ze služeb, kterou město poskytuje svým občanům, a proto by tato služba měla být kvalitní a odrážet jejich potřeby.“


9. KRUH

Z volebního programu na webu

„Uherské Hradiště roku 2018: cestování autobusy MHD z jednoho konce města na druhý bez přestupování a za jednotné jízdné.“ Celý volební program »

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Ivo Frolec

MHDUH.cz: Budete v případě zvolení do zastupitelstva prosazovat zlepšení městské hromadné dopravy v souměstí? Pokud ano, v čem má podle Vás toto zlepšení konkrétně spočívat? Jak budete při prosazování tohoto zlepšení postupovat?

Ivo Frolec: „Ano, zlepšení městské hromadné dopravy má KRUH a ZVUK12 zařazeno do priorit volebního programu. Můžeme zde sice hovořit o jednotlivostech (nové zastávky, cestování bez přestupování, změna nevhodného trasování, návaznost na spoje jiných druhů dopravy, časové jízdenky apod.), ale nejdůležitější je vytvoření a schválení celkové oficiální koncepce osobní dopravy v souměstí a její co nejrychlejší zavedení do praxe.“

MHDUH.cz: Jaký je Váš názor na kvalitu osobní železniční dopravy na území Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic? Budete v případě zvolení podnikat nějaké kroky pro změny na železnici (např. prosazování zkapacitnění tratí u MD ČR, výstavba zastávek, integrace s jinými druhy dopravy, stavební úpravy nádraží, …)?

Ivo Frolec: „Železniční doprava dotýkající se našeho souměstí má rovněž řadu nedostatků, na které delší dobu upozorňují samotní občané a měla by být řešena v rámci již vzpomenuté koncepce. Zde se však neobejdeme bez vstřícnosti a snahy o spolupráci ze strany Českých drah.“


10. Občanští demokraté a nezávislé osobnosti

Z volebního programu na webu

„Nedostatek zastávek a velká vzdálenost mezi nimi není jediný paradox a neduh autobusové dopravy v Uherském Hradišti. Mezi další patří například to, že Hradiště je nejspíše jediné město v celé České republice nad 10 tisíc obyvatel, které nenabízí přímý přestup mezi MHD a železniční stanicí nebo nemá linky napříč městem. Pro zlepšení celého provozu navrhujeme vybudovat nové autobusové zastávky a změnit vedení autobusových linek tak, aby autobusy zajížděly do míst, jako třeba Rybárny či centrum města, které nejsou v současnosti vůbec obsluhovány. Prosadíme také více víkendových a večerních spojů. Pro zvýhodnění cestujících, kteří musí přestupovat, navrhujeme zavedení tarifního jízdného, čili časové jízdenky, které umožní využití několika linek v daném časovém úseku. To je obvyklé v naprosté většině tuzemských měst a neexistence přestupních jízdenek je fakt, který od veřejné dopravy zbytečně odrazuje některé potenciální cestující. Zlepšení fungování autobusové dopravy by mělo přinést nejen vyšší komfort pro občany, ale také mít dopad na další významné skutečnosti, jako jsou snížení počtu aut v centru a s tím související nižší emise či dostupnost obchodů, úřadů či kulturních zařízení pro lidi, kteří jsou odkázáni na hromadnou dopravu. Výhledově budeme usilovat o propojení MHD s vlaky Českých drah na území města. Tato koncepce je obvyklá v řadě měst a umožní cestujícím na jednu jízdenku využít autobus i vlak, podle toho, co je pro ně z hlediska času a vzdálenosti k zastávce výhodnější. Prosadíme obnovení zastávky autobusu u vlakového nádraží. Na návrhu koncepce ODS spolupracuje s expertem na problematiku MHD Janem Kolaříkem z občanského sdružení MHDUH.cz – Za lepší MHD v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích.“ Celý volební program »

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Jan Zapletal

MHDUH.cz: Budete v případě zvolení do zastupitelstva prosazovat zlepšení městské hromadné dopravy v souměstí? Pokud ano, v čem má podle Vás toto zlepšení konkrétně spočívat? Jak budete při prosazování tohoto zlepšení postupovat?

Jan Zapletal: „Občanští demokraté podporují bezezbytku návrh spolku MHDUH.cz.“Staré Město


1. Starostové a nezávislí

Z volebního programu na webu

Není k dispozici.

Otázky položené MHDUH.cz

O zaslání odpovědí na naše dotazy jsme požádali Martina Zábranského, zatím nám však odpovědi nepřišly. Získáme-li odpovědi od zástupce tohoto subjektu, zveřejníme je dodatečně zde.


2. Staroměstské sdružení

Z volebního programu na webu

Není k dispozici.

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Radoslav Malina

MHDUH.cz: Budete v případě zvolení do zastupitelstva prosazovat zlepšení městské hromadné dopravy v souměstí? Pokud ano, v čem má podle Vás toto zlepšení konkrétně spočívat? Jak budete při prosazování tohoto zlepšení postupovat?

Radoslav Malina: „Optimálni využití spojů, nasazení nízkopodlažnícj autobusů zejména pro tělesně postižené. Zlepšení nástupních prostor u vlakového nádraží ve Starém Městě.“

MHDUH.cz: Jaký je Váš názor na kvalitu osobní železniční dopravy na území Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic? Budete v případě zvolení podnikat nějaké kroky pro změny na železnici (např. prosazování zkapacitnění tratí u MD ČR, výstavba zastávek, integrace s jinými druhy dopravy, stavební úpravy nádraží, …)?

Radoslav Malina: „Na trati Staré Město – Kunovice budeme prosazovat elektrifikaci a tím i větší využití tratě. Zavedení dalších zastávek na uzemí Starého Města je problematická (krátké úseky). Upravou vlakového nádraží ve Starém Městě a vybudování informačního systému KORIS zlepšit vazby a přestupy na integraci dopravy: vlak – autobus.“

MHDUH.cz: Chcete voličům vzkázat ještě něco v souvislosti s veřejnou dopravou?

Radoslav Malina: „Souměstí je pokryto veřejnou dopravou vcelku dobře. Věřím, že zejména nizkopodlažní autobusy budou dost využívány našimi staršími obyvateli.“


3. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Z volebního programu na webu

„Našimi hlavními cíli bude: […], zkvalitnění městské hromadné dopravy, […]“ Celý volební program »

Otázky položené MHDUH.cz

O zaslání odpovědí na naše dotazy jsme požádali Josefa Bazalu, zatím nám však odpovědi nepřišly. Získáme-li odpovědi od zástupce tohoto subjektu, zveřejníme je dodatečně zde.


5. Česká strana sociálně demokratická

Z volebního programu na webu

Není k dispozici.

Otázky položené MHDUH.cz

O zaslání odpovědí na naše dotazy jsme požádali Irenu Pelechovou, zatím nám však odpovědi nepřišly. Získáme-li odpovědi od zástupce tohoto subjektu, zveřejníme je dodatečně zde.


6. Občanská demokratická strana

Z volebního programu na webu

„Staré Město nemůže existovat bez funkční veřejné hromadné přepravy. K dosažení žádoucího stavu v dopravě vytvoříme takové podmínky, aby bylo rychle možné: zahájit jednání za zabezpečení železničního přejezdu na Vyhlídce závorami, zahájit jednání o zřízení železniční zastávky na Trávníku, provést revitalizaci okolí vlakového nádraží, posílit a optimalizovat autobusovou MHD.“ Celý volební program »

Otázky položené MHDUH.cz

O zaslání odpovědí na naše dotazy jsme požádali Františka Vybírala, zatím nám však odpovědi nepřišly. Získáme-li odpovědi od zástupce tohoto subjektu, zveřejníme je dodatečně zde.Kunovice


1. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Z volebního programu na webu

Není k dispozici.

Otázky položené MHDUH.cz

O zaslání odpovědí na naše dotazy jsme požádali Jaroslava Olberta, zatím nám však odpovědi nepřišly. Získáme-li odpovědi od zástupce tohoto subjektu, zveřejníme je dodatečně zde.


2. Nezávislí kandidáti pro Kunovice

Z volebního programu na webu

„Postaráme se o: zlepšení dopravní situace ve městě, úpravu autobusových zastávek, bezbariérovost a dostupnost veřejné dopravy, […]. Máme rozpracováno řešení dopravní situace ve městě […].“ Celý volební program »

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Ivana Majíčková

MHDUH.cz: Budete v případě zvolení do zastupitelstva prosazovat zlepšení městské hromadné dopravy v souměstí? Pokud ano, v čem má podle Vás toto zlepšení konkrétně spočívat? Jak budete při prosazování tohoto zlepšení postupovat?

Ivana Majíčková: „Ano. Chci prosadit více zastávek ve městě a dále, aby MHD zajíždělo k železniční stanici a aby spoje navazovaly na vlak a vyhovovaly zaměstnancům podniků v Kunovicích. Dále bych chtěla prosadit spoje, které pojede z Kunovic do Starého Města, aby na navazovaly na vlakové spojení především s Prahou.“

MHDUH.cz: Jaký je Váš názor na kvalitu osobní železniční dopravy na území Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic? Budete v případě zvolení podnikat nějaké kroky pro změny na železnici (např. prosazování zkapacitnění tratí u MD ČR, výstavba zastávek, integrace s jinými druhy dopravy, stavební úpravy nádraží, …)?

Ivana Majíčková: „Budu prosazovat integraci s jinými druhy dopravy. A budu usilovat o to, aby rychlíky projíždějící Kunovicemi zde i zastavovaly. Chtěli bychom upravit prostranství před železniční stanicí a vytvořit zde malý terminál.Protože jsou Kunovice hodně rozlehlé, uvažujeme i o vnitro městské dopravě možná malými autobusy.“

MHDUH.cz: Chcete voličům vzkázat ještě něco v souvislosti s veřejnou dopravou?

Ivana Majíčková: „Přála bych si, aby občané využívali více MHD. Pak by jistě nedocházelo k takovému zatížení státních komunikací.“


4. ANO 2011

Z volebního programu na webu

Není k dispozici.

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Michal Zerzáň

MHDUH.cz: Budete v případě zvolení do zastupitelstva prosazovat zlepšení městské hromadné dopravy v souměstí? Pokud ano, v čem má podle Vás toto zlepšení konkrétně spočívat? Jak budete při prosazování tohoto zlepšení postupovat?

Michal Zerzáň: „Změna městské hromadné dopravy je jednou z priorit pro zlepšení dopravní situace regionu. Bez větších finančních nákladů lze optimalizovat například návaznost spojů mezi většími částmi Uherskohradišťska. Třeba spoj Mojmír – UH – Jarošov nebo Staré Město – UH – Kunovice na jediný cestovní lístek by řada občanů přivítala. Jak toho docílit? Komunikace s dopravci, především pak s ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.“

MHDUH.cz: Jaký je Váš názor na kvalitu osobní železniční dopravy na území Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic? Budete v případě zvolení podnikat nějaké kroky pro změny na železnici (např. prosazování zkapacitnění tratí u MD ČR, výstavba zastávek, integrace s jinými druhy dopravy, stavební úpravy nádraží, …)?

Michal Zerzáň: „Vzhledem k faktu, že železniční dopravu moc nevyužívám, mohu k tomuto tématu uvést pouze následující: vždy, když cestuji vlakem, jsem více méně spokojen, na situaci v regionu jsem si za ta léta zvyknul.“

MHDUH.cz: Chcete voličům vzkázat ještě něco v souvislosti s veřejnou dopravou?

Michal Zerzáň: „V poslední době je v oblibě i doprava prostřednictvím cyklostezek, kterých v regionu neustále přibývá. Kolo se tak pro řadu z nás stává alternativou k veřejné hromadné dopravě. Myslím si, že napojení cyklostezky Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice podél železniční tratě by lidé přivítali. Nyní se jezdí u hlavní cesty a řada účastníků provozu – cyklisté i řidiči aut – občas ne zcela respektují dopravní předpisy. Jako rodič bych své dítě viděl raději dál od hlavní silnice, takže smysl nové cyklostezky vidím i v bezpečnosti.“


5. Česká strana sociálně demokratická

Z volebního programu na webu

Není k dispozici.

Otázky položené MHDUH.cz

O zaslání odpovědí na naše dotazy jsme požádali Tomáše Zůbka, zatím nám však odpovědi nepřišly. Získáme-li odpovědi od zástupce tohoto subjektu, zveřejníme je dodatečně zde.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články, Novinky a jeho autorem je Redakce. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.